"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"

 17 januari 2010, Br. P. van der Lugt

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
God is de Schepper hij is groot en wij mogen Hem onze Here noemen. God laat Zijn naam, Zijn wezen zien in de schepping. De leeuw en het lam, zijn beelden van de Here Jezus en de arend een beeld van God. Deze psalm wordt drie keer aangehaald in het nieuwe testament, waaruit blijkt dat de psalm gaat over de Here Jezus zelf. De schepping is het werk van Gods vingers. Hij is zo groot. Wij kunnen Hem met niemand vergelijken. Wij zijn een schepsel van Hem en Hij heeft aan ons gedacht. Hij heeft ons bezocht in Zijn Zoon de Here Jezus. Hij was voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Hij heeft voor ons geleden. Hij is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Hij is nu koning, maar oefent Zijn koningschap niet uit. Als de Here Jezus zijn koningschap zal aanvaarden, dan is het doel van God bereikt.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Psalmen 8
1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Gitthith. (8:2) O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. 2 (8:3) Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om Uwer tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden. 3 (8:4) Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt; 4 (8:5) Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? 5 (8:6) En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond? 6 (8:7) Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet; 7 (8:8) Schapen en ossen, alle die; ook mede de dieren des velds. 8 (8:9) Het gevogelte des hemels, en de vissen der zee; hetgeen de paden der zeeen doorwandelt. 9 (8:10) O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Deze spreker:
Br. P. van der Lugt

Zoek op trefwoord:
Schepper
Koning