"Keuzes maken"

 25 oktober 2015, Br. B. Romijn

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Wij moeten voortdurend keuzes maken. Paulus leek te kunnen kiezen tussen sterven en blijven leven. Paulus wist dat God nog een taak had op deze wereld. Paulus zag winst in beide opties. Eerder leefde Paulus (en de gemeente) in de sterke verwachting dat hij de opname van de gemeente mee zou maken. Paulus leefde voor de Here Jezus Christus en wist daarom niet te kiezen tussen sterven en leven. Gemeenschap aan het evangelie betekent dat wij geen consumenten, maar instrumenten van het evangelie zijn. Paulus koos er voor om de brief te beginnen met dankzegging, omdat hij de gemeenteleden zag als nieuwe scheppingen. Wij hebben Gods genade ontvangen en door die genade is het oude leven voorbij en het nieuwe leven groeit in ons. Kiezen wij om te leven vanuit het nieuwe leven? Paulus verlangde om de gemeente te ontmoeten om het geloof te versterken. Kiezen wij ervoor om te investeren in relaties om het geloof te versterken? Wij hebben kennis nodig om de Here Jezus Christus te leren kennen. Ondanks strijd en moeilijkheden koos Paulus om ervoor om de Here Jezus Christus te leren kennen en wat Zijn doel is met het lichaam van de Here Jezus Christus. Paulus koos om verder te kijken dan het lijden van deze tijd. De Here heeft alles in Zijn hand. Paulus koos ervoor om de sprekers die zijn leven moeilijk maakten, broeders te noemen. Niet op basis van hun gedrag, maar op basis van genade. De verkondiging van Christus is het belangrijkste. Het evangelie van Christus waardig wandelen betekent kiezen om de Here Jezus Christus te volgen.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Filippenzen 1
1 Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen: 2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 3 Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik uwer gedenk. 4 (Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende) 5 Over uw gemeenschap aan het Evangelie, van den eersten dag af tot nu toe; 6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus; 7 Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde, dat gij, beide in mijn banden, en in mijn verantwoording en bevestiging van het Evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mede deelachtig zijt. 8 Want God is mijn Getuige, hoezeer ik begerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. 9 En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis en alle gevoelen; 10 Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot den dag van Christus; 11 Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. 12 En ik wil, dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het Evangelie gekomen is; 13 Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis, en aan alle anderen; 14 En dat het meerder deel der broederen in den Heere, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het Woord onbevreesd durven spreken. 15 Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. 16 Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen; 17 Doch dezen uit liefde, dewijl zij weten, dat ik tot verantwoording van het Evangelie gezet ben. 18 Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd; en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. 19 Want ik weet, dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des Geestes van Jezus Christus. 20 Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden; maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door den dood. 21 Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. 22 Maar of te leven in het vlees, hetzelve mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. 23 Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste. 24 Maar in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil. 25 En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven, en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs; 26 Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. 27 Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken moge horen, dat gij staat in een geest, met een gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des Evangelies; 28 En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen, die tegenstaan; hetwelk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid, en dat van God. 29 Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden; 30 Denzelfden strijd hebbende, hoedanigen gij in mij gezien hebt, en nu in mij hoort. Deze spreker:
Br. B. Romijn

Zoek op trefwoord:
Keus
Leven
Evangelie